Select Page

Daring to Dream invites you to join in the Celebration

March 29th 6pm online

On behalf of the trustees of Daring to Dream, may I extend an invitation to you to attend our online Celebration event, hosted by Sian Lloyd, on Tuesday  29th March (18:00 – 19:00)?

Please register with eventbrite by clicking here as soon as possible. There is no cost to the event.

Against huge odds during the pandemic, we have worked together with three different directorates at University Hospital of Wales  and completed the transformation of six more rooms, to support the emotional health and well-being of patients and their families.

 • Critical Care Quiet Room
 • Critical Care Relatives Room
 • General Surgery Quiet Room
 • Cardiothoracic Out Patients Quiet Room T1
 • Cardiothoracic Ward B1 patients’ day room
 • Cardiac Case Day Unit

We have also brought together our first ever Lleswyl in November 2021 – our very own free, inclusive, live-streamed wellbeing festival. It was an amazing night that shone a light on the vast numbers of people in Wales who live with longstanding illness and will not be going to live events or gigs anytime soon. We produced a quality, joyous, engaging festival at home experience for everyone, full of great music and such inspirational patient stories and ably hosted by our dream team of presenters – amazing. (Lleswyl 2022 planning well underway too)

The progress made by Daring to Dream has indeed been remarkable.

To achieve so much in such a short time is very worthy of a celebration indeed! We could not have done all this without so much support, including from The National Lottery Community Fund. They showed their commitment to support us with a grant, helping us transform the Cardiothoracic Rooms. Our thanks go also to their players, since without their support there would be no grants.

So many organisations and individuals are getting behind our mission on Daring to Dream and helping us support the emotional health and wellbeing of patients in Wales – the support and engagement is truly humbling.

As the chair / voluntary COO of Daring to Dream, I wish to offer my personal heartfelt thanks to everyone for joining us on our journey.

Together we are delivering practical projects. Importantly, we are also building a social movement. Thank you! See you online on March 29th !


Ar ran ymddiriedolwyr Mentro i Freuddwydio,  gaf estyn gwahoddiad i chi fynychu ein Dathliad ar-lein, a gynhelir gan Sian Lloyd, ddydd Mawrth 29 Mawrth (18:00 – 19:00)?

Cofrestrwch gyda eventbrite drwy glicio yma cyn gynted â phosibl. Nid oes cost i’r digwyddiad.

Er gwaethaf pob disgwyl yn ystod y pandemig, rydym wedi gweithio gyda’n gilydd gyda thair cyfarwyddiaeth wahanol yn Ysbyty Athrofaol Cymru ac wedi cwblhau’r gwaith o drawsnewid chwe ystafell arall, i gefnogi iechyd a lles emosiynol cleifion a’u teuluoedd.

 • Ystafell Dawel Gofal Critigol
 • Ystafell Perthnasau Gofal Critigol
 • Ystafell Dawel y Feddygfa Gyffredinol
 • Dawel T1 Cleifion Allanol Cardiothoracic
 • Ystafell ddydd claf Ward B1 Cardiothoracic
 • Gofal Cardiaidd Ystafell ddydd i gleifion yr Uned Achosion Dydd (ar y gweill)

Hefyd fe wnaethom drefnu ein Lleswyl cyntaf erioed ym mis Tachwedd 2021 – ein gŵyl les am ddim, gynhwysol, wedi’i ffrydio’n fyw. Roedd yn noson anhygoel a oedd yn taflu goleuni ar y niferoedd enfawr o bobl yng Nghymru sy’n byw gyda salwch hir sefydlog ac na fyddwn yn mynd i ddigwyddiadau byw na gigs unrhyw bryd yn fuan. Gwnaethom gynhyrchu gŵyl hwyliog, ddymunol a diddorol o ansawdd da yn y cartref i bawb, yn llawn cerddoriaeth wych a straeon cleifion mor ysbrydoledig a gynhelir yn fedrus gan ein tîm perffaith o gyflwynwyr – anhygoel. (Mae cynllunio Lleswyl 2022 yn mynd rhagddo’n dda hefyd).

Mae’r cynnydd a wnaed gan Fentro i Freuddwydio wedi bod yn rhyfeddol.

Mae cyflawni cymaint mewn amser mor fyr yn deilwng iawn o ddathliad yn wir! Ni allem fod wedi gwneud hyn i gyd heb gymaint o gefnogaeth, gan gynnwys Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Dangoswyd eu hymrwymiad i’n cefnogi gyda grant, gan ein helpu i drawsnewid yr Ystafelloedd Cardiothoracic. Rydym hefyd yn diolch i’w chwaraewyr, oherwydd heb eu cefnogaeth ni fyddai unrhyw grantiau.

Mae cymaint o sefydliadau ac unigolion yn cefnogi ein cenhadaeth ar Fentro i Freuddwydio ac yn ein helpu i gefnogi iechyd a lles emosiynol cleifion yng Nghymru – mae’r gefnogaeth a’r ymrwymiad yn wirioneddol ostynged.